Reklamacje

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
2. Wybrane towary są objęte gwarancją.
3. Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient może, według własnego uznania, skorzystać z uprawnień przyznanych mu przez Sprzedawcę w ramach gwarancji lub praw gwarancyjnych - bezpośrednio z poręczycielem.
4. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, jednak nie dotyczy Klientów posiadających status Konsumenta.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną:
a) wadę fizyczną należy rozumieć jako niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
• nie mają właściwości, które towary tego rodzaju powinny mieć ze względu na cel określony w umowie sprzedaży lub wynikające z okoliczności lub przeznaczenia,
• nie ma właściwości, o których Sprzedający zapewnił Klienta,
• został przekazany klientowi w stanie niekompletnym,
b) wadę prawną należy rozumieć jako niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
• należą do strony trzeciej,
• są obciążone prawami osób trzecich,
• ograniczenie w korzystaniu lub usuwaniu towarów wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
6. Pogorszenie stanu lub uszkodzenie towaru, o którym klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i wyraził zgodę na przyjęcie towaru w takim stanie, nie jest wadą fizyczną.
7. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. 
Reklamację można złożyć: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres: info@taurus-amp.pl. Prawo to jest ważne przez okres 2 (dwóch) lat od daty dostawy towaru.
W takim przypadku Klient może zwrócić towar pocztą standardową na adres podany przez Sklep do dostawy: Box Electronics s.c. ul. Leśna 15, 81-876 Sopot, Polska.
8. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wysłać lub dostarczyć towar wraz z dowodem potwierdzającym zakup od Sprzedawcy (może to być np. Paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie) .
9. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail użyty przez Klienta przy składaniu zamówienia, specyfikację produktu będącego przedmiotem reklamacji oraz opis zgłoszonych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym z reklamacją do skargi. Pisemna reklamacja powinna również zawierać adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku wyżej wymienionych danych Sprzedawca może poprosić Klienta o uzupełnienie wyżej wymienionych danych.
10. Składając reklamację, Klient może zażądać:
a) naprawa towaru;
b) wymiana towaru na wolny od wad;
c) obniżenie ceny;
d) odstąpienie od umowy - jeżeli wada jest poważna.
11. Klient powinien złożyć reklamację w terminie jednego roku od daty stwierdzenia wady. Termin do złożenia reklamacji nie może jednak upłynąć przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za towar.
12. W ciągu 14 dni roboczych Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta i poinformuje go o dalszym postępowaniu.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne towarów powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub uruchomienia, jeżeli czynności te nie zostały wykonane przez Sprzedającego lub Kupującego, który postępował zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Sprzedającego.
14. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, Sprzedawca zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem zwróconego produktu i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwroty dokonywane są zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 9 Regulaminu.
 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Wzór dokumentu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży został zamieszczony przez Sprzedawcę na końcu Regulaminu i może być wykorzystywany przez Konsumenta.
2. W przypadku ważnego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. na adres użyty do dostaw:
Box Electronics s.c. ul. Leśna 15, 81-876 Sopot, Polska
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w celu wykonania usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że utraci prawo odstąpienia od umowy z chwilą wykonania przez przedsiębiorcę usługi;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niestandardowa, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub mająca na celu zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania audio lub wideo lub oprogramowanie komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) wynikające z aukcji publicznej;
f) w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są rejestrowane na materialnym nośniku, jeżeli świadczenie rozpoczyna się za uprzednią wyraźną zgodą Konsumenta przed końcem okresu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu konsumenta przez przedsiębiorcę o przepadku ich Prawo odstąpienia od umowy;
4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
5. Konsument obowiązany jest dbać o towar do momentu jego zwrotu.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy objętej umową, jeżeli spadek ten wynika z używania rzeczy w sposób inny niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy .
7. Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym cenę towaru i koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, innych niż najtańsza zwykła dostawa metoda oferowana przez Sprzedawcę). Zwroty dokonywane są zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 9 Regulaminu.
8. Sprzedawca zwraca płatności, o których mowa w ust. 8 pkt 7 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy przesłanego przez Konsumenta. Jeżeli sprzedawca nie zaproponuje, aby osobiście odebrać rzecz od Konsumenta, Sprzedawca może jednak powstrzymać się od zwrotu płatności do czasu otrzymania zwróconego towaru lub dowodu dostawy dostarczonego przez Konsumenta - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwroty 

 

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę na użycie innej metody płatności, która nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym lub przez platformę PayPal, płatność jest zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.
3. Jeżeli Klient dokonał płatności gotówką przy odbiorze, Sprzedawca zwraca płatność na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym, po ustaleniu wybranej przez Klienta formy zwrotu i zwróceniu się do Klienta o podanie wymaganych danych za przelew bankowy.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu płatności lub jej opóźnienia, jeżeli pomimo wysłania Klienta na podany przez niego adres e-mail, żądanie, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 Regulaminu, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymagane dane lub jeśli odpowiedź na żądanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczny zwrot. Sprzedawca jest również wolny od odpowiedzialności, jeżeli zwrot nie został zrealizowany lub został wykonany z opóźnieniem z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. W takim przypadku zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wyżej wymienionych danych od Konsumenta.
5. Nie podlegają zwrotom produkty wykonane na indywidualne zamówienie z ustalonym terminem oczekiwania. 

Polityka zwrotów i reklamacji sklepu online: www.taurusamps.pl

  1. pl
  2. en
Taurus Custom Shop

Taurus Custom

Designed by musicians for musicians